FURMANITE

FURMANITE

Pro Skupinu ČEZ exkluzivně využíváme metodu FURMANITE, což je unikátní postup dočasného odstraňování netěstností úniků páry, plynů, kapalin a chemických produktů na zařízení pod plným provozním tlakem.

Jde zejména o utěsňování přírubových spojů, dělicích rovin armatur, tlakových vík, úniků skrz stěnu (porezit) potrubních systémů, kontroly a výměny spojovacího materiálu.

Druhy médií pro které je metoda vhodná: vodní pára, voda, olej, vzduch, dusík.

Hraniční parametry pro tato média: teplota max. 550°C, tlak max. 32 MPa

Každý neřízený únik provozních médií je nutno v zájmu bezpečnosti, ekonomiky a kultury provozu co nejdříve utěsnit. Pokud je při stávajícím provozním režimu vyloučena oprava standardními postupy, lze při dodržení přesně stanovených pravidel použít k odstranění netěsnosti metodu FURMANITE.

Pracovníci společnosti ČEZ ENERGOSERVIS jsou v pravidelných tříletých intervalech školeni auditory firmy FURMANITE INTERNATIONAL Ltd. a po absolvování zkoušek jsou oprávněni na základě poskytnuté licence poskytovat tuto službu zákazníkům.

Soubor licenčních postupů FURMANITE řeší dočasné utěsňování úniků páry, plynů, kapalin a chemických látek na zařízení a potrubí pod plným provozním tlakem. Tyto postupy spočívají v přímé injektáži speciálních těsnících tmelů skrze stěnu obklopující médium nebo skrze pomocné přípravky.